LRZ74E Základy podnikové ekonomiky

LRZ74E – Základy podnikové ekonomiky (FLD – ZS 2018/2019)Sylabus

Fakulta: Fakulta lesnická a dřevařská

Katedra: Katedra lesnické a dřevařské ekonomiky (FLD)


Literatura:
Základní:
PULKRAB, K. ; ŠIŠÁK, L. ; BARTUNĚK, J. ; BLUĎOVSKÝ, Z. EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ – vybrané kapitoly. 1.vyd. Praha ČZU, 2007. 284. s. ISBN 978-80-213-1409-2
SYNEK, M. ; KISLINGEROVÁ, E. a kol. Podniková ekonomika. 5. přeprac. a dopl. vyd. Praha C.H.Beck, 2010. 498. s. ISBN 978-80-7400-336-3
SLOUP, R. Semináře z ekonomiky lesního hospodářství. 1.vyd. Praha ČZU, 2012. 164. s. ISBN 978-80-213-2346-9
KUPČÁK, V. Ekonomika lesního hospodářství, 1.vyd., Brno MZLU, 2005. 258 s. ISBN 80-7157-734-0


Přednáška
1. Úvod do předmětu, základní pojmy. Podnik, podnikání, právní formy podnikání
2. Struktura výrobních procesů v oboru, jejich ekonomická podstata. Výrobní činitele v NH. Daně a daňová soustava v ČR
3. Pracovní síla a práce. Produktivita práce, činitelé ovlivňující produktivitu práce. Mzdy a mzdové formy odměňování, základy personální práce
4. Náklady, jejich podstata a funkce. Kalkulace nákladů. Oběžný majetek v podnicích zpracovávajících dřevo. Dlouhodobý majetek a investice. Ekonomická a sociální efektivnost, problematika posuzování, výroba zboží. Výsledky výroby, ukazatelé produkce, dokončená a nedokončená výroba, výroba zboží

Cvičení
1. Časová hodnota peněz, faktor času, finanční matematika. Normy, normativy, normování práce, výkonnové normy, produktivita práce. Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek, jeho opotřebení a odpisování. Metody zjišťování výkonů a využití hmotného dlouhodobého majetku. Oběžný majetek podniku, jeho struktura a optimalizace.
2. Metody analýzy vztahu ekonomických veličin. Diagram přelomu, diagram syntézy, ziskový graf. Ukazatele finanční analýzy, finanční analýza. Úvěry. Náklady a jejich kalkulace. Daně a komplexní příklad podniku


Ke stažení:

26.10.2018 – ZPE01 – Základy podnikové ekonomiky Sloup – otázky ke Zkoušce (624 KB)

26.10.2018 – ZPE02 – Vypracované otázky k předmětu ZPE (8,29 MB)

26.10.2018 – ZPE03 – Vypracované otázky ke zkoušce u docenta Sloupa (330 KB)

26.10.2018 – ZPE04 – Cvičení z ekonomiky lesního hospodářství: skripta (2,23 MB)

26.10.2018 – ZPE05 – Zkouškový test: počítací část (16 KB)

26.10.2018 – ZPE06 – Vypracované otázky z roku 2018 (738 KB)

26.10.2018 – ZPE07 – Příprava ke zkoušce (543 KB)

26.10.2018 – ZPE08 – Testy k zápočtu (55 KB)

26.10.2018 – ZPE09 – Vypracované pojmy ze skript (75 KB)

26.10.2018 – ZPE10 – Výpisky z prezentací 1-5 (679 KB)

26.10.2018 – ZPE11 – Otázky ke zkoušce (1,21 MB)